Menu

Algemene voorwaarden Saxion Academy


Artikel 1 Definities en begripsbepalingen

  1. Saxion Academy: onderdeel van de Dienst HRM van Saxion
  2. Professionaliseringsactiviteiten: door Saxion Academy aangeboden activiteiten via de website van de Saxion Academy, zoals workshops, trainingen en andere activiteiten op het gebied van professionalisering.
  3. Opdrachtgever/deelnemer/cursist: een natuurlijke  persoon*, die met Saxion Academy een overeenkomst inzake een door Saxion Academy te verzorgen activiteit sluit door zich aan te melden via de Saxion Academy voor een workshop, training of andere activiteit.
  4. Partijen: opdrachtgever en Saxion Academy.
  5. Overeenkomst: de tussen partijen gemaakte afspraken ter zake van activiteiten, zoals die tussen partijen zijn vastgelegd conform artikel 3 van deze algemene voorwaarden.

Artikel 2. Reikwijdte

Deze voorwaarden zijn integraal van toepassing op iedere inschrijving voor een activiteit via de website van de Saxion Academy door een opdrachtgever/deelnemer/cursist, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 3 Totstandkoming overeenkomst

Een inschrijving, van een natuurlijk persoon, via de website van de Saxion Academy geldt als een overeenkomst. De overeenkomst met het management/teamleider komt tot stand nadat schriftelijk akkoord is gegeven op een traject (prijs, inhoud en uitvoering).

De Saxion Academy zorgt middels een interne doorbelasting voor de betaling van de professionaliseringsactiviteit(en) door de betreffende academie/dienst/servicecentrum/bureau of ander organisatieonderdeel.

Artikel 4. Annuleringsregeling

Opdrachtgever is bevoegd de aanmelding te annuleren vóór aanvang van de activiteit zoals hierna beschreven.

  • Geschiedt afmelding tot 30 dagen voor aanvang van de activiteit, dan is opdrachtgever/deelnemer/cursist geen kosten verschuldigd.
  • Bij annulering korter dan 30 dagen voor aanvang van de cursus is opdrachtgever/deelnemer/cursist aan Saxion Academy het volledige bedrag voor deelname verschuldigd. Voor activiteiten waaraan geen kosten zijn verbonden, wordt €50,00 handelingskosten in rekening gebracht bij de academie/dienst/servicecentrum/bureau of ander organisatieonderdeel van de betreffende medewerker.
  • Bij annulering korter dan 30 dagen voor aanvang van de cursus mag de cursist zich, na overleg met de Saxion Academy, laten vervangen door een collega.
  • Annulering dient te geschieden per e-mail op het adres van de Saxion Academy saxion.academy@saxion.nl of in overleg met een adviseur of medewerker van de Saxion Academy.

Saxion Academy is, zonder tot betaling van enigerlei schadevergoeding gehouden te zijn, te allen tijde gerechtigd een activiteit uit te stellen dan wel te laten vervallen. Indien Saxion Academy besluit om de activiteit te laten vervallen, dan wordt het volledige bedrag dat betaald is door opdrachtgever binnen 6 weken na besluitvorming ter zake, aan opdrachtgever terugbetaald.

*Hieronder kan ook worden verstaan het management/teamleider van een organisatorische eenheid.